En un mercat perfectament competitiu, l'homogeneïtat vol dir que les empreses?