Durant la conversió de so2 a so3 la pressió mantinguda és?